Prijavni obrazec

Z izpolnjenim obrazcem izjavljam:
- da želim postati član društva moderatorjev Slovenije (DMS)
- da sem seznanjen s Statutom Društva moderatorjev Slovenije in se strinjam z njegovimi določbami
- da lahko DMS v okviru svoje dejavnosti uporablja spodaj navedene podatke (več v Politiki varovanja osebnih podatkov)
* označuje zahtevano

Soglašam, da se moji navedeni osebni podatki zbirajo, uporabljajo in obdelujejo za potrebe vodenja evidence o članih in obveščanje, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Društva moderatorjev Slovenije ter hranijo do preklica.

Email Marketing Powered by Mailchimp